ระเบียบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าด้วยประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ2561

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ2561

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกัน ป้องปราม การฝากเด็ก

มาตรการป้องกันการขัดกัน

มาตรการป้องกันการติดสินบน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561.PDF

ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551

พรบ.เงินเดือน เงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชกฎษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี