รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ พร้อมสานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. รวมทั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขตทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน 
ภายหลังจากพิธีเปิดดัลกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สื่อสารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแก่ทุกคน โดยถือว่าทุกคนเป็นผู้นำทางการศึกษาในพื้นที่ และถือเป็นโซ่ข้อกลางที่สำคัญ ในการเชื่อมต่อนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา สู่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ ตัวผู้เรียน ในการทำอย่างไรให้ “เรียนดี มีความสุข”
…ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet) 2. มุ่งเน้นเรื่องโรงเรียนคุณภาพ ตั้งเป้าที่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยทำให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กในชนบทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กในเมือง และ 3. ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักความถนัดและความสามารถของตน เพื่อจะนำไปสู่การเลือกเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นำพาไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) 
ต่อมาในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอต่อที่ประชุม
กิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมและทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1