รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี