ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ระดับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึง
ศักยภาพ และความสามารถเชิงประจักษ์ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : ศน.สขิล พรวิษณุ
ขอขอบคุณภาพจาก สพป.พบ. เขต 1