ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนและชี้แจงบทบาทความร่วมมือการทำงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ จำนวน 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดูแลโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในระดับภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความมุ่งหวังการดำเนินงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี และ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร