ร่วมต้อนรับ ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนคุณภาพพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ดร. ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย
ดร. ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นายวรากรณ์ นาถมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ
ดร. สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนคุณภาพ
พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รูปเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี