ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรมการการศึกษาชั้นฟื้นฐาน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

ภารกิจแรก ให้กำลังใจ และฟังการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 จากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ภารกิจที่สอง เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ภารกิจที่สาม เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี