ร่วมประชุมการจัดระเบียบเดินรถทางเดียว (one way)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบเดินรถทางเดียว (one way) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี