ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมสามัคคีธรรม อาคารเรียนสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี