ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมห้วยทราย 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี