ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ และถวายความปลอดภัย ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักพระราชวัง พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมชาติชาย – ภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี