ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการงานดำเนินงานในโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565
…โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมชาติชาย-ภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี