ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตาม
ผลการงานดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี
…โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งนายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมชาติชาย-ภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี