ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง จาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เพจอีจัน ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเพชรบุรี
…ซึ่งแบ่งมอบให้เขตละ 3 ลัง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (ขยายโอกาส) จำนวนรวมทั้งหมด 2,100 ชิ้น โดยให้เขตพื้นที่พิจารณามอบให้เด็กนักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน และสถานะทางบ้านลำบาก
ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี