ร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และคณะติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งมีโรงเรียนคงคารามเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนผ่านโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี