ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม To Be Number One ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม To be number one ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี