ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดทำโครงการ : ส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามวิถีความพอเพียง(ขนมเบอเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร ของโรงเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดทำโครงการ : ส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามวิถีความพอเพียง(ขนมเบอเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร ของโรงเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567