ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
โดยมี นางวรรณา จิตกระแส และนางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียน
ประจำพักนอนของโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2
ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
และโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี