การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย, นายเดชะ ปาณะศรี และนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

ภาพ:ข่าว/ ภานุมาศ ศรีสด

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี