วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ค่านิยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี