สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดศึกษารายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระระดับปริญญาตรี / อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี