สพม.เพชรบุรีดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
…โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามที่ได้เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ นั้น มีจำนวนผู้สมัคร ทั้งสิ้น 46 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 36 ราย และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ สนามสอบ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี