สพม.เพชรบุรีนำทีมสำนักติดตาม ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็ก / ขนาดกลาง

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำทีมคณะทำงานจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์
…โดยระดับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก/ขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางจานวิทยา และสถานศึกษาขนาดใหญ่/ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ณ โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี