สพม.เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตและกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice) พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ อีกทั้งปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต รวมถึงการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนละ 5 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางประสาศนี เชยชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/QhtoybGcp86WjeQe7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี