สพม.เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
…เพื่อให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคน ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์