สพม.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนคงคาราม, โรงเรียนวัดจันทราวาส (สุขประสาราษฎร์) และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ทั้งนี้
ทุกโรงเรียนได้ดำเนินตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D – 19) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี