สพม.เพชรบุรี มุ่งพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี นำโดย
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีด้วย …ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ
หัวหน้างานวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 22 โรงเรียน ซึ่งเป็นกำลังสู่ขับเคลื่อน
การนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
โดยมี สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ขอขอบคุณภาพจาก รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี