สพม.เพชรบุรี ยกทัพลงพื้นที่ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่สถานศึกษา 100% ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันถึงความสำคัญในการเตรียมการตามภารกิจของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน ทั้งนี้ นำทีมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
…ซึ่งได้แบ่งทีมลงพื้นที่ จำนวน 7 ทีม เพื่อลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ตลอดทั้งวัน โดยการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้ ทางคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้ให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษา ต่อไป

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพจากเครือข่าย ทีมคณะนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี