สพม.เพชรบุรี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก่ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานส่งเสมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี