สพม.เพชรบุรี เตรียมความพร้อมคณะกรรมการฯประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
…ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อม ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจและให้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA สถานศึกษา) รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการตรวจและให้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA สถานศึกษา) อีกด้วย โดยมี นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี