สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 4

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ ๔ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน ๔ ราย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพ:ข่าว/ ภาณุมาศ ศรีสด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี