สำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดภาคเรียนตามปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูลความคิดเห็น และระดับความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนตามปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี