หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศตพร แจ้งเรือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวยุวันวดี นิมิตรผล
พนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี