อบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสพม.เพชรบุรีในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การชี้แจงสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูล การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินการครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี