อบรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร 2

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร (เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมชุมชน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning) โดยมีครูในสังกัด ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เข้ารับเกียรติบัตรจบหลักสูตรการอบรม
จำนวน 66 คน 22 โรงเรียน พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี
และคณะทำงานบุคลากร สพม.เพชรบุรี โดย ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
ณ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี