อบรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ยอดครูนักคิด จิตนวัตกร (เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมชุมชน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning)
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาเทคนิคการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนให้แก่ ครู และสนับสนุนสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ วิทยากรโดย นายสขิล พรวิษณุ และคณะทำงานบุคลากร สพม.เพชรบุรี มีครูในสังกัด ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จำนวน 66 คน เข้าร่วมการอบรม
โดย ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้

ณ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี