เผยแพร่โครงการศึกษา “วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันรามจิตติ ได้ดำเนินโครงการศึกษา “วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมศึกษาโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ QR CODE ด้านล่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี