เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มนโยบายและแผน

โครงการ

โครงการทั้งหมดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

แผนปฎิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้า

นโยบาย