แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ นั้น

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขยายระยะเวลารับสมัคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี