แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ตัวชี้วัดรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้างลิงค์ที่1
O2 ข้อมูลผู้บริหารลิงค์ที่1
O3 อำนาจหน้าที่ลิงค์ที่1
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานลิงค์ที่1
O5 ข้อมูลการติดต่อลิงค์ที่1
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องลิงค์ที่1
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ลิงค์ที่1
O8 Q&Aลิงค์ที่1
O9 Social Networkลิงค์ที่1
O10 แผนดำเนินงานประจำปีลิงค์ที่1
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือนลิงค์ที่1
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีลิงค์ที่1
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานลิงค์ที่1
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการลิงค์ที่1
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลิงค์ที่1
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการลิงค์ที่1
O17 E–Serviceลิงค์ที่1
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีลิงค์ที่1
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนลิงค์ที่1
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีลิงค์ที่1
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุลิงค์ที่1
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุลิงค์ที่1
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนลิงค์ที่1
O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีลิงค์ที่1
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลลิงค์ที่1
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลลิงค์ที่1
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลลิงค์ที่1
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีลิงค์ที่1
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิงค์ที่1
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบลิงค์ที่1
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบลิงค์ที่1
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นลิงค์ที่1
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมลิงค์ที่1
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารลิงค์ที่1
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารลิงค์ที่1
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีลิงค์ที่1 ลิงค์ที่2
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตลิงค์ที่1
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรลิงค์ที่1
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตลิงค์ที่1
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนลิงค์ที่1
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีลิงค์ที่1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี