โครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมี ครูผู้สอน และนักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ และเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้จักพิษภัยและโทษของยาเสพติด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร ชีช่วง และนายวันชัย เหี้ยมหาญ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ โดยมีนางสุพิชชา แสนสวย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี