โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1 จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมี นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มี ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 รวมทั้งบุคลากรในสังกัด และ นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะนิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
…โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีทักษะ
และกระบวนการคิด และสมรรถนะที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อย่างเข้มแข็ง มีความตระหนักรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพในโลกยุคใหม่ นำทีมโดย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ และคณะ ให้การบรรยายและดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2566 มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 60 คน จาก 12 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นเยาวชนแกนนำต่อไป ณ บึงปรีดา เลคแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี