โครงการนิเทศ ติดตาม และประเนินผลการจัดการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ประธานเปิดการประชุมวางแผนการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามวาระพิเศษ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการนิทศฯ ตามคำสั่งแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมจัดทำแผนการนิเทศฯ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

รูปภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี