โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่“ อ่านออกเขียนได้”

วันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ประธานเปิดการประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่“ อ่านออกเขียนได้” และกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด และผู้ที่สนใจ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

https://drive.google.com/drive/folders/12oyeTIynCphwjU69MR2mhet8kCkH2I1b?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี