โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้านและที่พักนักเรียน) ประจำปี ๒๕๖๔ แบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (การเยี่ยมบ้านและที่พักนักเรียน) ประจำปี ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ ขึ้น โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่มีความต้องการในการรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงทางสังคมต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำ ดูแลนักเรียนให้มีความคิดไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมจำนวน ๒๒ โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนได้ทำการสำรวจ และคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการการดูแลเร่งด่วน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ ได้มีการมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจในเบื้องต้น ประกอบด้วย ตะกร้าเยี่ยมเยียน และทุนการศึกษา รายละ 1 ตะกร้า และทุนการศึกษาที่ได้จากการความอนุเคราะห์จากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ มอบให้กับนักเรียน รายละ 900 บาท โดยโรงเรียนได้มารับมอบตะกร้าและทุนการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำส่งมอบให้กับนักเรียนต่อไป

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: อัญชิสา สุรีย์แสง

คลิกดูภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1hRcd2CmAzIChHbMUW9vewdoqk_IDImAT?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี