โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์


ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ประธาน ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสังกัด สู่คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย
นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิติพงษ์ ยาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ

คลิกดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี