โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายการุณ ชูช่วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสังกัด การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดขึ้นในระหว่างที่ ๗ และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี