โครงการยกระดับคุณภาพ การเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธาน ปิดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ครูสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีในสังกัด สู่คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ/-ข่าว: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูรูปกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี