โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
มอบหมายให้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมรับฟังการชี้แจง และมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ให้กับผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ ผ่านทางระบบ Video Conference
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง, สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่,
และนายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ในวันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1Dnd6G98O28Go0xQqTOx2yMg6ztTklsrZ?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี