โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ และ ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานการประชุมออกแบบคู่มือแนวทาง บทบาทหน้าที่ของสหวิทยาเขตของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี